Kategoriler
BETA BASIM YAYIM Dr. Mustafa Yurttadur

Kobi Yönetimi ve Büyüme

* KOBİ Kavramı * KOBİ’lerin Temel Özellikleri * Genel Olarak KOBİ Tanımlamaları * KOBİ’lerin Avantaj ve Dezavantajları * KOBİ’lerin Ekonomideki Yeri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Veren Kuruluşlar * Sermaye Yapısı Açısından Büyüme * Sermaye Yapısı ile İlgili Yaklaşımlar * Sermaye Yapısı Unsurları * Optimal Sermaye Yapısı * KOBİ’lerde Büyümenin Amacı ve Önemi * KOBİ’leri Büyümeye […]

Kategoriler
KIRMIZI KEDİ YAYINEVİ Servet Topaloğlu

Ülke Yönetimi

Yurttaşlar, ulus devletin birer hissedarıdır. Ortak hedeflerin gerçekleştirilmesi amacıyla da aralarından temsilciler seçerek,ulus devletin yönetim organlarının oluşturulmasına ve bu organlarda görevlendirilen yöneticilerin, aralarında medeni bir işbölümü ve işbirliği yaparak devlet adına işlem ve eylemler yapmasına izin verirler.Türkiye Cumhuriyeti Devleti yurttaşlarının (hissedarlarının) devletin yönetim organlarından beklentisi, kısaca ifade etmek gerekirse, milli servetin artırılmasına ve bu artış […]

Kategoriler
Kolektif NOBEL BİLİMSEL

Türkiye'de Sağlık Yönetimi & Gelişim, Eğitim, Profesyonelleşme ve Kurumsallaşma

“Sağlık” ve “yönetim” gibi iki önemli kavramın bileşiminden oluşan sağlık yönetimi, profesyonel bir meslek olarak bireylerin daha sağlıklı olması ve toplumun sağlık düzeyinin yükseltilmesine yönelik her türlü girişim ve organizasyonda yönetim faaliyetlerini yerine getirmek amacıyla ortaya çıkmıştır. 1934 yılında Chicago Üniversitesinde açılan yüksek lisans programıyla sağlık yönetiminin profesyonel bir meslek olma yolundaki ilk adımı atılmıştır. […]

Kategoriler
İlkay Karaduman NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK

Kişisel Marka Yönetimi

HER İNSAN BİR MARKADIR ve bu markanın ne kadar başarılı olacağı tamamen nasıl yönetildiğiyle ilgilidir. KİŞİSEL MARKA YÖNETİMİ, yapmakta olduğunuz işi daha iyi yapmanızı sağlayacak, sizi rakiplerinizin arasından sıyrılarak daha üstün bir konuma getirecek bilimsel, sistemli ve düzenli bir süreç sunmaktadır.  Eşsiz ve kendine özgü bir kişisel marka yaratarak ya da başka bir deyişle kendinizi […]

Kategoriler
Nevzat Yüksel NOBEL BİLİMSEL

Sağlık Kurumları Yönetimi

Sağlık Kurumları Yönetimi, sağlık hizmetlerinde başlı başına bir disiplin olarak değerlendirilmelidir. Bu alanda görev yapacak olan yöneticilerin temel sağlık bilgisine sahip olmaları gerekirken aynı zamanda yönetim, planlama ve idarecilik alanlarında da güçlü bir donanıma sahip olmaları beklenmektedir. Gelişen ve değişen dünyada toplumun sağlık ihtiyaçlarına cevap verebilmek için sağlık kurumlarının etkin yönetilmesi gerekir. Sağlık yöneticisi adayları, […]

Kategoriler
GAZİ KİTABEVİ Nevra Baker

50 Soruda Liderlik ve Takım Yönetimi

İçindekiler 1. Liderliğin farklı tanımları nelerdir?2. Bir kişilik özelliği olarak liderlik, bir süreç olarak liderlikten hangi yönleriyle ayrılır?3.Atanmış liderlik, ortaya çıkan liderlikten hangi yönleriyle ayrılır?4. Güç ve zorlama kavramları hangi yönleriyle birbirinden ayrılır?5. Liderlik ve yönetim kavramlarının benzerlik ve farklılıkları nelerdir?6. Liderlikte kişilik özellikleri yaklaşımı nasıl tanımlanır?7. Liderlikte kişilik özellikleri yaklaşımının güçlü ve zayıf yönleri nelerdir?8. […]

Kategoriler
BETA BASIM YAYIM Fatma Geçikli

Stratejik Halkla İlişkiler Yönetimi: Kavram, Kuram ve Uygulamalar

* Stratejik Halkla İlişkiler Yönetiminde Kavram ve Kuramlar * Stratejik Yönetimin Temelleri * Stratejik Halkla İlişkiler Kavramı, Kapsamı, Amaçları ve Uygulama Alanları * Halkla İlişkiler Uygulayıcılarının Örgütsel Rolleri * Halkla İlişkilerde Stratejik Analiz * Halkla İlişkilerde Proaktif ve Reaktif Eylem Stratejileri * Halkla İlişkilerde Ölçme ve Değerlendirme * Stratejik Halkla İlişkiler Uygulamaları * Algı Yönetimi […]

Kategoriler
Fatih Yaman GECE KİTAPLIĞI

Dünya’da ve Ülkemiz’de Afet & Acil Durum Yönetimi ve Güncel Yaklaşımlar

Bu çalışmada temel olarak; konunun Dünya’da ve ülkemizdeki gelişimini ortaya koyarak, tarihsel süreçteki mihenk taşlarını ve yönetim sürecinin bugünkü durumuna evirilmesi incelenmiştir. Bütünleşik Afet ve Acil Durum Yönetimi Yaklaşımının temel prensipleri ve bakış açısı, buna bağlı olarak özellikle gelişmiş ülkelerdeki ve bölgemizdeki bazı ülkelerdeki yönetim modelleri incelenmiş, yönetim ve organizasyon yapıları ile fonksiyonları tespit edilmiştir. […]

Kategoriler
NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK Prof. Dr. Ayşen Bakioğlu

Yükseköğretimin Yönetimi

Yükseköğretim kurumlarının ne şekilde yönetileceği ulusal ve küresel düzeyde yürütülen tartışmaların odağında yer almaktadır. Öğrencilerin bireysel beklentileri, ülkelerin küresel alanda rekabet edebilmesini sağlayacak ekonomik hedefleri, toplumsal sorunlara gerçekçi çözümler bulma, farklı grupların politik baskıları, işveren ağları, bürokratik süreçler, akademik özgürlükler arasında yönünü bulmaya çalışan üniversitelere bir rehber olarak “araştırmanın kendisi” bu kitap ile yeniden hatırlatılmaktadır. […]

Kategoriler
Kolektif NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Perspektifinde Riskler ve Risk Yönetimi

Uluslararası ticaret ve işletmecilik faaliyetlerine ilişkin birçok farklı riskin tanımlanması, atılacak adımlarda görünen ve görünmeyen risklerin dikkate alınması ve risk yönetimine yönelik kabiliyetlerin geliştirilmesi, bu alanda başarı için artık bir gerekliliktir. Zira günümüzde küresel ticaretin yoğun ve acımasız rekabet ortamı, işletmeleri, risklere karşı ne kadar hazır oldukları ve olumsuzluklara karşı verdikleri tepkiler doğrultusunda ayrıştırmaktadır.Bu kitap, […]