Kategoriler
SAVAŞ YAYINLARI Törehan Özdemir

Senatör Kaymakamlık Sınavına Hazırlık Mevzuatı

Sadeleştirilmiş 172 Mevzuat

Anayasa Hukuku
İdare Hukuku
Türkiye’nin İdari Yapısı
Mahallî İdareler
İnsan Hakları Hukuku Ulusal Mevzuatı

İçindekiler
 
Vergi Usul Kanunu
İlköğretim Ve Eğitim Kanunu
Seçimlerin Temel Hükümleri Ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun
Köy Kanunu
Devlet Memurları Kanunu
Gecekondu Kanunu
Bozcaada Ve İmroz Kazalarının Mahalli İdareleri Hakkında Kanun
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu
Umumi Hıfzısıhha Kanunu
Dahiliye Memurları Kanunu
Kimlik Belirleme Kanunu
Ulusal Bayram Ve Genel Tatiller Hakkında Kanun
Belediye Gelirleri Kanunu
Polis Vazife Ve Selâhiyet Kanunu
Danıştay Kanunu
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri Ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu Ve Görevleri Hakkında Kanunu
İdari Yargılama Usulü Kanunu
Tapu Kanunu
Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
Jandarma Teşkilat, Görev Ve Yetkileri Kanunu
Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurumunun Kuruluşuna İlişkin Kanun
Siyasi Partiler Kanunu
Milletvekili Seçimi Kanunu
Yardım Toplama Kanunu
Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
Çevre Kanunu
Devlet İhale Kanunu
Türk Bayrağı Kanunu
Toplantı Ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu
Karayolları Trafik Kanunu
Olağanüstü Hal Kanunu
Seferberlik Ve Savaş Hali Kanunu
Kamulaştırma Kanunu
Kamu Konutları Kanunu
Türkiye Radyo Ve Televizyon Kanunu
Boğaziçi Kanunu
Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları Ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunu
Toplu Konut Kanunu
Resmi Gazete’de Yayımlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında Kanun
Kalkınma Planlarının Yürürlüğe Konması Ve Bütünlüğünün Korunması Hakkında Kanun
Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
Kamu Yararının Zorunlu Kıldığı Hallerde, Kamu Hizmeti Niteliği Taşıyan Özel Teşebbüslerin Devletleştirilebilmesi Usul Ve Esasları Hakkında Kanun
Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun
İmar Kanunu
Emniyet Teşkilat Kanunu
Serbest Bölgeler Kanunu
Sosyal Yardımlaşma Ve Danayışmayı Teşvik Kanunu
Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanunu
Kadastro Kanunu
Kıyı Kanunu
Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu
Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kanunu
Terörle Mücadele Kanunu
Mera Kanunu
Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunu
Kamu Hizmetleri İle İlgili İmtiyaz Şartlaşma Ve Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkim Yoluna Başvurulması Halinde Uyulması Gereken İlkelere Dair Kanun
Şehir Ve Kasabalarda Mahalle Muhtar Ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanun
Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun
Ekonomik Ve Sosyal Konseyin Kuruluşu, Çalışma Esas Ve Yöntemleri Hakkında Kanun
Ceza İnfaz Kurumları Ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanunu
Milletlerarası Tahkim Kanunu
Kamu Görevlileri Sendikaları Ve Toplu Sözleşme Kanunu
Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Yapı Denetimi Hakkında Kanun
Türk Medeni Kanunu
Kamu İhale Kanunu
Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev Ve Yargılama Usullerine Dair Kanun
Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Kanunu
Karayolu Taşıma Kanunu
Topluma Kazandırma Kanunu
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu
Elektronik İmza Kanunu
Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu
Basın Kanunu
Büyükşehir Belediyesi Kanunu
Terör Ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun
Türk Ceza Kanunu
Dernekler Kanunu
Ceza Muhakemesi Kanunu
İl Özel İdaresi Kanunu
Kabahatler Kanunu
Adlî Sicil Kanunu
Mahallî İdare Birlikleri Kanunu
Engelliler Hakkında Kanun
Belediye Kanunu
Toprak Koruma Ve Arazi Kullanımı Kanunu
İl İdaresi Kanunu
Nüfus Hizmetleri Kanunu
Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
Kurumlar Vergisi Kanunu
İskân Kanunu
İl Özel İdarelerine Ve Bölödiyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenensuçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
Pasaport Kanunu
Tanık Koruma Kanunu
Vakıflar Kanunu
Elektronik Haberleşme Kanunu
Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Kanunu
Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun
Türk Vatandaşlığı Kanunu
Sayıştay Kanunu
Hâkimler Ve Savcılar Kurulu Kanunu
Sulama Birlikleri Kanunu
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu Ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun
Harcırah Kanunu
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanunu
Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu
Ailenin Korunması Ve Kadına Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun
Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunu
Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu
Sendikalar Ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı Hakkında Bazı Düzenlemeler Yapılmasına Dair Kanun
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Türkiye İnsan Hakları Ve Eşitlik Kurumu Kanunu
Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun
Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun
Sivil Savunma Kanunu
Kapadokya Alanı Hakkında Kanun
Askeralma Kanunu
Türkiye Turizm Tanıtım Ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun
Tebligat Kanunu
Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Çarşı Ve Mahalle Bekçileri Kanunu
Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun
Cumhurbaşkanliği Teşkilati Hakkinda Cumhurbaşkanliği Kararnamesi
Genel Kadro Ve Usulü Hakkinda Cumhurbaşkanliği Kararnamesi
Üst Kademe Kamu Yöneticileri İle Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum Ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum VeKuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
Devlet Denetleme Kurulu Hakkinda Cumhurbaşkanliği Kararnamesi
Millî Güvenlik Genel Sekreterliğinin Teşkilat Ve Görevleri Cumhurbaşkanliği Kararnamesi
Savunma Sanayii Başkanliği Hakkinda Cumhurbaşkanliği Kararnamesi
Yüksek Askeri Şûranin Kuruluş Ve Görevleri Hakkinda Cumhurbaşkanliği Kararnamesi
Milletlerarası Andlaşmaların Onaylanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
Resmî Gazete Hakkinda Cumhurbaşkanliği Kararnamesi
Devlet Arşivleri Başkanliği Hakkinda Cumhurbaşkanliği Kararnamesi
Milli Saraylar Başkanliği Hakkinda Cumhurbaşkanliği Kararnamesi
Strateji Ve Bütçe Başkanliği Teşkilati Hakkinda Cumhurbaşkanliği Kararnamesi
İletişim Başkanliği Teşkilati Hakkinda Cumhurbaşkanliği Kararnamesi
Türkiye Uzay Ajansi Hakkinda Cumhurbaşkanliği Kararnamesi
Türkiye Adalet Akademisi Hakkinda Cumhurbaşkanliği Kararnamesi
Kapadokya Alan Başkanliği Hakkinda Cumhurbaşkanliği Kararnamesi
Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkinda Cumhurbaşkanliği Kararnamesi
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasi Meclisi Üyeliği Hakkinda Cumhurbaşkanliği Kararnamesi
Suç Mağdurlarinin Desteklenmesine Dair Cumhurbaşkanliği Kararnamesi
Sanayileşme İcra Komitesi Hakkinda Cumhurbaşkanliği Kararnamesi
Adlî Ve Önleme Aramalari Yönetmeliği
Belediye Ve Bağli Kuruluşlari İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarina Dair Yönetmelik
Belediye Zabita Yönetmeliği
Disiplin Kurullari Ve Disiplin Amirleri Hakkinda Yönetmelik
İşyeri Açma Ve Çalişma Ruhsatlarina İlişkin Yönetmelik
Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkinda Yönetmelik
Kamu Zararlarinin Tahsiline İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkinda Yönetmelik
Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği
Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği
Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
Sinir Anlaşmazliği, Mülki Ayrilma Ve Birleşme İle Köy Kurulmasi Ve Kaldirilmasi Hakkinda Yönetmelik
Taşinir Mal Yönetmeliği
Ulusal Ve Resmi Bayramlar İle Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri Ve Tarihi Günlerde Yapilacak Tören Ve Kutlamalar Yönetmeliği
Türk Bayraği Tüzüğü
Kitle İmha Silahlarinin Yayilmasinin Finansmaninin Önlenmesine İlişkin Kanun
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü
Türkiye Çevre Ajansının Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Yayın Tarihi:27.12.2021
ISBN:9786257483735
Dil:TÜRKÇE
Sayfa Sayısı:1694
Cilt Tipi:Karton Kapak
Kağıt Cinsi:Kitap Kağıdı
Boyut:16 x 24 cm

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir