Kategoriler
Araştırma-Inceleme GECE KİTAPLIĞI Ömer Yılmaz

Cessas’ın Nesih Doktrini

Vukûu ve meşrûiyeti âyetle sabit olan nesih, ilk dönemlerden itibaren fıkıh usûl kitaplarında önemli ölçüde yer tutmuştur. Cessâs’ın el-Fusûl fi’l-Usûl’ü bunun örneklerinden birisini teşkil etmektedir. Cessâs, Hanefîlerden günümüze intikal eden ilk fıkıh usûlü kitabının yazarı olarak bilinse de onun öncesinde güçlü bir usûl birikiminin mevcudiyetinde kuşku yoktur. Katâde b. Diâme, İbn Şihâb Zührî, Ebû Ubeyd […]