Kategoriler
Arapça M.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ VAKFI YAYINLARI Nureddin es-Sabuni

Matüridiyye Akaidi

Mâtürîdiyye Akaidi adı altında istifadeye sunduğumuz eser, Hanefiyye ve Mâtürîdiyye âlimlerinden Buharalı Nûreddin es-Sâbûnî’nin (ö. 580/1184) el-Bidâye fî usûli’d-dîn isimli kitabıdır. Müellif önce el-Kifâye adıyla hacimli bir eser yazmış, sonra bunu hulâsa ederek el-Bidâye’yi meydana getirmiştir. Bu sebeple kitap takdire şayan bir itina ve dikkat ürünü olmuştur. İncelenmesinden de kolayca anlaşılacağı üzere klasik kelâm kitaplarının […]

Kategoriler
Hadis-Sünnet M.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ VAKFI YAYINLARI Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan

Hadis Usulü (Şekil Ve Örneklerle)

İlahiyat Fakülteleri lisans programlarında haftadaüç saatlik bir Hadis Usûlü dersi bulunmaktadır. Buderste, önemli bir kısmı lise çıkışlı olan fakülteöğrencilerine Hadis Usûlü’nün pratik meselelerini-detaya inmeden- kavratacak bir uygulamagerekmektedir. Dilimizde yayınlanmış bulunanHadis Usûlü kitaplarının hiç biri böyle bir programimkanına göre hazırlanmış değildir. Bu sebeple biz,birkaç yıllık tecrübemize dayanarak bu ihtiyacıkarşılamak üzere Hadis Usûlü adlı eserimizi kalemealdık. Yayın […]

Kategoriler
Hadis-Sünnet M.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ VAKFI YAYINLARI Prof. Dr. Ahmet Yücel

Hadis Usulü

Hadis usûlü, Hz. Peygamber’e ait bilgilerin aslına uygun nakli ile Ona ait olanla olmayanı ayırt etmek amacıyla konulan prensipleri belirleyip bunlarla ilgili terimleri konu edinen bir ilimdir. Sözü edilen prensipler büyük çoğunluğu rivâyet döneminde olmak üzere tarihi süreçte ihtiyaca göre belirlenmiş, uygulanmış ve geliştirilmiştir. Bu sebeple hadisle ilgili rivâyet prensiplerini ve oluşan kavramları doğru olarak […]

Kategoriler
Arapça M.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ VAKFI YAYINLARI Prof. Dr. Ali Bulut

el-Belagatü’l-Müyessera Meânî – Beyân – Bedî

Elinizdeki bu eserin başlıca özellikleri şöyledir:Belâgat ilminin klâsik ve yeni birçok temel eseri incelenerek hazırlanmıştır.Klâsik tasnife bağlı kalınarak konular, meânî, beyân ve bedî şeklinde üçlü tasnifle ele alınmıştır.Talebeye belâgat bilgisi verilirken, mâneviyatının da geliştirilmesi hedeflenmiştir. Âyet-i kerîme, hadîs-i şerîf ve Arap şiirinin yanında, âlimlerin hikmetli sözlerinden de örnekler sunulmuştur.Konunun daha iyi anlaşılması için bütün örneklerde bilinmeyen […]

Kategoriler
Dilbilim M.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ VAKFI YAYINLARI Prof. Dr. Ali Bulut

Belagat-i Müyessera & Meani – Beyan – Bedi

Bu eserin başlıca özellikleri şunlardır:• Belâgatin hem Arapça hem de Türkçe, klâsik ve yeni birçok temel kaynağı incelenerek hazırlanmıştır.• Klâsik tasnife, özellikle de Kazvînî’ye ait Telhîsu’l-Miftâh’ın tasnîfine bağlı kalınarak bölümler meânî, beyân ve bedî şeklinde üçlü tasnifle ele alınmıştır.• Konu seçiminde tarafımızca telif edilen el-Belâgatü’l-Müyessera el-Meânî – el-Beyân – el-Bedî̒ isimli Arapça eser esas alınmış, […]

Kategoriler
Arapça Halil İbrahim Kaçar M.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ VAKFI YAYINLARI

El-Kavaidu’l-Müşeccia Nahiv 3

Bu kitap, Arap dili nahvini (sentaks / söz dizimi) işlevsel yöntemle kolay anlaşılır bir üslupla öğretmeyi hedeflemektedir. Konular,öğrencilerin rahatça anlayabileceği bir tarzda, kullanımı yaygın kelimeler dikkate alınarak anlatılmıştır. Kurallar, öğrencilerin hazmedebileceği şekilde tedrîcilik prensibi gözetilerek işlenmiştir. Alıştırmalardaki cümlelerin, öğrencilerine seviyesine uygun olmasına dikkat edilmiştir. Böylece öğrencilerin, Arap dili kurallarını mümkün olduğu kadar zorlanmadan öğrenmeleri amaçlanmıştır. […]

Kategoriler
Arapça Halil İbrahim Kaçar M.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ VAKFI YAYINLARI

El-Kavaidu’l-Müşeccia Sarf 2

Bu kitap, Arap dili sarfını (morfoloji/ biçim bilgisi) işlevsel yöntemle kolay anlaşılır bir üslupla öğretmeyi hedeflemektedir. Konular, öğrencilerin rahatça anlayabileceği bir tarzda, kullanımı yaygın kelimeler dikkate alınarak anlatılmıştır. Kurallar, öğrencilerin hazmedebileceği şekilde tedrîcilik prensibi gözetilerek işlenmiştir. Alıştırmalardaki cümlelerin, öğrencilerine seviyesine uygun olmasına dikkat edilmiştir. Böylece öğrencilerin, Arap dili kurallarını mümkün olduğu kadar zorlanmadan öğrenmeleri amaçlanmıştır.Ayrıca […]

Kategoriler
Arapça Halil İbrahim Kaçar M.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ VAKFI YAYINLARI

El-Kavaidu’l-Müşeccia Sarf 1

Bu kitap, Arap dili sarfını (morfoloji/ biçim bilgisi) işlevsel yöntemle kolay anlaşılır bir üslupla öğretmeyi hedeflemektedir. Konular, öğrencilerin rahatça anlayabileceği bir tarzda, kullanımı yaygın kelimeler dikkate alınarak anlatılmıştır. Kurallar, öğrencilerin hazmedebileceği şekilde tedrîcilik prensibi gözetilerek işlenmiştir. Alıştırmalardaki cümlelerin, öğrencilerine seviyesine uygun olmasına dikkat edilmiştir. Böylece öğrencilerin, Arap dili kurallarını mümkün olduğu kadar zorlanmadan öğrenmeleri amaçlanmıştır.Ayrıca […]

Kategoriler
Arapça Halil İbrahim Kaçar M.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ VAKFI YAYINLARI

El-Kavaidu’l-Müşeccia Nahiv 2

Bu kitap, Arap dili nahvini (sentaks / söz dizimi) işlevsel yöntemle kolay anlaşılır bir üslupla öğretmeyi hedeflemektedir. Konular,öğrencilerin rahatça anlayabileceği bir tarzda, kullanımı yaygın kelimeler dikkate alınarak anlatılmıştır. Kurallar, öğrencilerin hazmedebileceği şekilde tedrîcilik prensibi gözetilerek işlenmiştir. Alıştırmalardaki cümlelerin, öğrencilerine seviyesine uygun olmasına dikkat edilmiştir. Böylece öğrencilerin, Arap dili kurallarını mümkün olduğu kadar zorlanmadan öğrenmeleri amaçlanmıştır. […]

Kategoriler
Hadis-Sünnet M.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ VAKFI YAYINLARI Prof. Dr. Ahmet Yücel

Hadis Tarihi

Hz. Peygamber’e ait açıklamaların lafzen ve mânen rivâyeti, şifâhî ve yazılı nakli, tedvin ve tasnifi, Resûl-i Ekrem’e ait olup olmadıkları, yorumlanmasında kullanılacak yöntemler ve benzeri hususlara yönelik faaliyetler tarihsel bir süreci oluşturmaktadır ki buna, “Hadis Tarihi” denilmektedir. Söz konusu tarihin başlangıçtan günümüze kadar geçirmiş olduğu gelişim sürecinin bilinmesi elbette zarurîdir. Özellikle hadis/sünnet hakkında araştırma yapanların, […]