Kategoriler
Ahmet Dinç LİTERA YAYINCILIK

Türkçenin Kayıp Kelimeleri II

Asırlar boyunca dilimizde yaşayan söz varlığımız; medya ve kitle iletişim araçlarını yaygınlaşması, okur yazarlık oranının artması, yabancı dillere gösterilen yoğun ilgi, köyden şehre yoğun göç ve daha birçok nedenden ötürü giderek yok olmaktadır. Bu gerçeğin farkında olarak gazeteciliğe başladığımız 1990’ların başlarından itibaren gazeteci olarak gittiğimiz her yöreden binlerce sözcük, deyim, ikileme, kargış-alkış, argo, çocuk dili, […]

Kategoriler
Fahreddin er-Razi LİTERA YAYINCILIK

Kelamın Temel Problemleri

Kelâmî-felsefî dönemin otorite ismi olan Fahreddin er-Râzî, (606/1210) başta kelam, felsefe ve mantık olmak üzere birçok aklî ve naklî ilimde eser kaleme alan en etkili şahsiyettir. Râzî’nin 599-602/1202-1205 tarihleri arasında “es-Sultânu’l-mu‘azzam” olarak nitelediği Muizzüddîn (Şehâbeddîn) Muhammed’e ithafen Farsça kaleme aldığı elinizdeki bu eser, Râzî’ye “efendim” ve “şeyhim” diyen bir öğrencisi veya en azından onun bir […]

Kategoriler
LİTERA YAYINCILIK Ugo Rossi

Küresel Kapitalizmde Kentler

Kent-kapitalizm karmaşık ilişkisine odaklanan bu çalışma, kapitalist kentin ufuk açıcı analizlerini yapan Henri Lefebvre, Manuel Castells ve David Harvey’den, sistematik sermaye birikim daireleri tezinin merkezine kentleri yerleştiren Giovanni Arrighi’ye, kent-kapitalizm bağının küreselleşme ile ilişkisini kuran Saskia Sassen’den, günümüz kapitalist kentinin neoliberalizmle ilişkisini kavramsallaştıran Neil Smith, Neil Brenner ve Bob Jessop’a, nihayet Küresel Güney’in kentlerinde batı-merkezciliğine […]

Kategoriler
LİTERA YAYINCILIK Russ Harris

Gerçeğin Tokadı

Gerçeğin Tokadı, yaşadığınız buhranların ardından tekrar iyileşmeniz için kabul ve kararlılık terapisini temel alan dört aşamalı bir yol sunmaktadır. Kitabın sayfalarında ilerledikçe şunları öğreneceksiniz:         Acınızın içinde huzur bulmayı.         Kaosun ortasında tekrar sükuneti keşfetmeyi         Sıkıntılı duyguları bilgeliğe ve şefkate dönüştürmeyi.         İstediğinizi elde edemediğiniz durumlarda bile tatmin bulmayı.         Yaralarınızı iyileştirip hiç olmadığınız kadar güçlü olmayı.Sadece aklınıza koyarak […]

Kategoriler
LİTERA YAYINCILIK Tahir Özakkaş

Bütüncül Psikoterapi

Bu eserde psikoterapi tekniklerinin bir insanın bütüncül olarak izah edilmesi yolunda nasıl kullanılabildiği araştırmakta ve bulgular okuyucuyla paylaşılmaktadır.Yine bu çalışmada, insanı tek bir ekolün dar kalıpları içinde değerlendirmek yerine hiçbir ekolün mensubu olmadan, geniş bir bakış açısıyla, klinik tablonun hangi ekole veya ekollere uyduğunun incelemesi ve irdelemesi yapılmaktadır.Eserde söz konusu bütüncül yaklaşımla,literatürdeki en ince detayları […]

Kategoriler
Diğer LİTERA YAYINCILIK Ömer Odabaş

İbn Sîna’da Bilimsel Yöneteme Giriş Konu İlke ve Mesele

Felsefe tarihinin en etkili simalarından biri olan Aristoteles, sistemindeki tüm bilimleri en temelde üç sacayağı üzerinde temellendirmektedir: konu, ilke ve mesele. Bir bütünlük içerisinde ilk kez Aristoteles tarafından vazedilmiş olan bu üç kavram, genel olarak bir bilimin araştırma sahasını ve bu araştırma sırasında dayanması gereken esasları belirlemektedir. Böylece bilimlerin birbirinden ayrılması ve her bilimin var […]