Kategoriler
DERGAH YAYINLARI Kelabazi Tasavvuf

Doğuş Devrinde Tasavvuf Ta’arruf

Tasavvuf kitabiyatında, sufi ıstılahlarını açıklayan eserler arasında Ta’arruf’un büyük bir yeri vardır. Yalnız Kelabazi, tasavvuf ıstılahlarına girmeden önce, sufi kavramına ve sufilerin iman (akaid) la ilgili konulardaki anlayış ve kabul edişlerine açıklık getirmeye çalışmakla, tasavvufi eserlere yeni bir muhteva kazandırmıştır. Kelabazi’ye göre gerçek tasavvufla, bozulmaya yüz tutmuş tasavvufu ayırabilmek için, sufilerin akaidle ilgili anlayışlaranı kavramak […]