Kategoriler
DBY YAYINLARI

Süleyman ve Divanı

Bugünkü dil ve edebiyatımız Türkçe eser veren bilinen, bilinmeyen birçok şair ve yazarın katkılarıyla ortaya çıkmıştır. Bu şair ve yazarların eserlerini yayımlamak, bu isimlere duyulan minnet borcunun gereği olup onları unutulmaktan kurtarma yolundaki vefalı adımlardır. Her yeni çalışma bilime ve bilinenlere yeni katkı demektir. Bu çalışma mevcut biyografik kaynaklarda adı geçmeyen bir şairi sadece bilinir […]

Kategoriler
DBY YAYINLARI İrfan Görkaş

Varlık Vardan Gelir & Türk Dilinde Felsefenin İmkanı

Bu eser, iki bilim alanıyla ilintili bir eserdir. Birincisi klasik dönem Türk dili, ikincisi klasik dönem felsefe, özellikle İslam felsefesi ve metafiziği. Felsefenin üzerinde çalıştığı ilk konu, ortaya koyduğu ilk problem varlık problemidir. O nedenle eser, Türk dili ve İslam metafiziği bağlamında “varlık” problemine odaklanmaktadır. Eserin tezi, Türk dilinde felsefenin iki imkânı olduğudur. Birincisi tarihsel […]

Kategoriler
DBY YAYINLARI Diğer Gelibolulu Süruri

Şerh-i Risale-i Mu‘amma-yı ‘Alî Ker

Bu çalışmada, Sürûrî’nin Şerh-i Risâle-i Muʿamma-yı Alî Ker adlı eseri incelenmiştir. Eser, şarih tarafından daha önce verdiği derslerde bölüm bölüm şerh edilmiş ancak 1548 yılında Şehzade Mustafa’nın isteği üzerine kitap hâline getirilmiştir. Eser hamdele ve salvele bölümlerinin yer aldığı bir dibace, muammanın tanımı ve kaidelerinin anlatıldığı bölümler ve bir hâtimeden meydana gelmektedir. Risalede muamma kaidelerinin […]

Kategoriler
DBY YAYINLARI Diğer Mehmet Ragıp Karcı

Kadîm Şiirimizden Seçmeler Mecmuası 17. Yüzyıl

Şiir söz konusu olduğunda hemen herkesin şiirle, hususen kadîm şiirimizle ilgili söyleyeceği bir şey mutlaka vardır. Merhum Yahya Kemal Beyatlı’nın şimdi bir vecize gibi bilir bilmez herkesin diline doladığı meşhur sözü tekrara gerek yok. Bize lâzım olan, o sözü söyleyenin idrak ettiği devir ve fikrî seviyenin, bugünün idrakiyle karşılaştırıldığında durumun ne olduğudur. Burada bu farkı […]

Kategoriler
DBY YAYINLARI Diğer Dr. Sezer Özyaşamış Şakar

Eski Türkiye Türkçesinin Deyimler Sözlüğü

Bir dilin anlatım zenginliğini ve gücünü ortaya koyan, söz varlığının çarpıcı unsurlarından biri olan deyimler kimi zaman yüzyıllar boyunca hiç değişmeden kimi zaman da sözcüklerindeki değişikliklerle bugüne dek gelmiştir.Bu eserde Türkçenin tarihî dönemlerinden biri olan Eski Türkiye Türkçesinin deyimleri, döneme ait altmıştan fazla eserin taranması neticesinde ortaya çıkarılmış, anlamlandırılmış ve örneklendirilmiştir.Deyimlerin tarihî dönemlerdeki biçimleri, günümüz […]

Kategoriler
DBY YAYINLARI Fatma Bahtiyar Güler İnceleme-Araştırma

Refah Muhitinde Dindar Kadın

Din ve gelenekle kurulan bağın muhafazakâr zihniyet dünyasını hangi yönlerden kavradığını çözümlemede aile kurumu ve anne, evlat, eş, kız kardeş, komşu, arkadaş ilişkileriyle ya da bir dini gruba aidiyet bakımından kadınların merkezi konumda olmasına mukabil toplumsal cinsiyet kalıp yargıları dişil referansları ikincil bir konuma iter.Kadınların toplumsal görünürlüğünü ve bu kitaba konu olan üst gelir grubu […]

Kategoriler
DBY YAYINLARI İbrahim Keskin İnceleme-Araştırma

Yapısalcılıktan Postyapısalcılığa Sosyal Teorinin Dönüşümü

E.F. Schumacher, Aklı Karışıklar İçin Kılavuz adlı eserinin “Felsefi Haritalar Üzerine” bölümünde bir hikâye aktarır. Yazar, Leningrad gezisi sırasında, nerede olduğunu bulmak için, bir haritaya başvurur fakat işin içinden çıkamaz. Çünkü gezerken gördüğü bir kaç büyük kiliseyi haritada bulamamaktadır. Bir rehbere sorar. Rehberden “biz haritalarımızda kiliseleri göstermeyiz” cevabını alınca, haritada açık bir biçimde belirtileni gösterdiğinde […]

Kategoriler
DBY YAYINLARI Diğer Nuh Muaz Kapan

Aklın ve Tekniğin Diyalektiği & Gaston Bachelard ve Uygulamalı Akılcılık

Bilim felsefesi tartışmalarında tarihsel olarak iki ekol karşımıza çıkmaktadır: 19. yüzyılda ortaya çıkan pozitivist düşünce ve 20. yüzyılda ortaya çıkan post-pozitivist düşüncedir. Pozitivist düşünce bilimin ışığında dünyayı yeniden inşa etme uğraşısı içerisindedir. Evrensellik anlayışının özellikle önemli bir motif olduğu bu düşüncenin merkezinde doğa bilimlerindeki hesaplanabilirlik anlayışını sosyal bilimlerde de uygulama düşüncesi vardır. Pozitivist düşüncenin eleştirilmeye […]

Kategoriler
DBY YAYINLARI İnceleme-Araştırma Seval Orhan Dündar

Selçuklular Zamanında Anadolu’da Evlilik (1075-1308)

Ortaçağ İslam dünyasında devletlerarası ilişkilerde evlilikler önemli bir yer tutmaktadır. Genellikle iki hanedan ya da emirler arasında iyi ilişkiler kurmak ve böylece müttefik kazanmak amacıyla yapılan siyasî evlilikler Ortaçağ İslam dünyasında sıkça görülmektedir. Selçuklular döneminde hanedanlar arası evlilikler de istisnaları bir kenara bırakacak olursak siyasî amaçlı evliliklerin çoğunlukta olduğu görülmektedir. Ayrıca istisna da olsa Abbasî […]

Kategoriler
DBY YAYINLARI Dilek Işıkhan Divan Edebiyatı

Rağmî Divanı

Klâsik Türk edebiyatı, köklü geçmişiyle varlığını sürdürdüğü her dönemde gelişmeye devam ederek kültür tarihimizin önemli bir kısmını oluşturmuştur. Kaideleri kendisine özgü bu kültür içerisinde sanatkârlar, varlıklarını ortaya koyma çabasıyla özgün eserler meydana getirmiş; kimisi yaşadığı dönem içerisinde pek çok şaire kılavuzluk ederken kimisi yaşadığı yüzyılın da ötesine taşınan adları ile kendilerinden sonra yetişen şairleri etkilemiş […]